تاریخ و ادبیاتسخنان بزرگانسخنان حکیمانهموفقیت

سری دوم سخنان الهی قمشه ای

دکتر حسین الهی قمشه ای یکی از اساتید برجسته ایرانی است که افتخارات زیادی را کسب کرده است . وی جملات و سخنان زیبا و مفیدی از خود به جای گذاشته است . پیشنهاد میکنیم این سخنان را مطالعه کنید تا درس عبرتی برای زندگیتان باشد . همچنین میتوانید به جای اس ام اس  این پیامها را به عزیزانتان بدهید تا انها هم استفاده کنند . در این مقاله برخی از سخنان دکتر الهی قمشه ای را برایتان گردآوری کرده ایم . برای مطالعه سخنان دکتر الهی قمشه ای بخش اول کلیک کنید .

سخنان دکتر الهی قمشه ای بخش اول , سخنان الهی قمشه ای , سخنان دکتر قمشه ای , سخنان دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر حسین الهی قمشه ای٬ اس ام اس دکتر الهی قمشه ای , جملات دکتر قمشه ای , سخنان الهی قمشه ای , سخنان دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر حسین الهی قمشه ای٬سخنان دکتر حسین الهی قمشه ای٬ اس ام اس دکتر الهی قمشه ای , سخنان زیبا الهی قمشه ای٬ سخنان زیبا دکتر قمشه ای٬ سخنان زیبای الهی قمشه ای٬ سخنان زیبای دکتر الهی قمشه ای٬ سخنان زیبای دکتر قمشه ای٬ سخنان ناب دکتر الهی قمشه ای , مجله اینترنتی زیگیل

.

.

 سخنان الهی قمشه ای – سخنان دکتر الهی قمشه ای

    عشق به زیبایی و لذت هنری همانند عشق به خیر و حقیقت از نفس ناطقه انسان که همانند نفس الهی و نفخه ربّانی است سرچشمه می گیرد و هنر تلاشی است از سوی انسان برای باز یافتن حق در اسم جمیل و عبادتی است برای قرب به آستان معلای سیمرغی که در هر پرش هزاران نقش عجب و در هر صفیرش صد هزاران نغمه داودی است .

(مقالات-ص ۱۶۶)

    قداست هنر از آنجاست که با عالم قدس پیوسته و با قدوس مطلق نشسته است.

(مقالات-ص ۱۶۶)

    هنر تجلی خلافت الهی در انسان است که خلیفه خداست و در اوج کمال منصف به صفات اوست و همانگونه که بنا بر حدیث کنز مخفی عشق سبب پیدایش عالم گردید ، در خلیفه او نیز عشق به ظهور گنج پنهان سبب پیدایش انواع هنرها و معارف گردیده است .

(مقالات-ص ۱۶۶)

سخنان الهی قمشه ای , سخنان دکتر قمشه ای , سخنان دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر حسین الهی قمشه ای٬ اس ام اس دکتر الهی قمشه ای , جملات دکتر قمشه ای

    شعر مانند دیگر هنرها آبی است که از طور شهود سرچشمه می گیرد و به اطوار خوش آهنگ در دشتهای حرف و صوت جاری می شود .

(مقالات-ص ۱۷۱)

    جان هنر حضور معنی الهیت در عالم صورت است و آن معنی جمیل است که هم صورت هنر را جمال می بخشد و هم خبر از سریان جمال در جمله جهان می دهد.

(مقالات-ص ۱۷۳)

    اگر خوبان پارسی گو بخواهند از مجموعه سخن پارسی تنها و تنها یک دفتر را برگزینند ، دیوان حافظ گوی سبقت از همه خواهد برد از آنکه شرح مجموعه گل در آنجاست و آن لطایف که از لعل سخنگوی عشق در این دیوان گرد آمده است در هیچ سفینه ای یافت نمی شود.

(مقالات-ص ۱۰۶)

سخنان الهی قمشه ای , سخنان دکتر قمشه ای , سخنان دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر حسین الهی قمشه ای٬ اس ام اس دکتر الهی قمشه ای , جملات دکتر قمشه ای

    سّر غلبه عشق بر تمامی نیرنگهای نفس اینست که جدال عشق با مکر و دستان نفس نیست که آدمی هر چاره ای بیندیشد باز مکر تازه ای پیش آورد بلکه همّت عشق نفی نفس و قربان کردن هستی او در محراب نیستی است که گفته اند عشق آن است که تو در میانه نباشی.

(مقالات-ص ۱۱۶)

 جملات الهی قمشه ای – جملات دکتر الهی قمشه ای

    در پیش معشوق مردن به حقیقت خاموش کردن شمه انیّت در پیش آفتاب احدیّت است.

(مقالات-ص ۱۱۷)

سخنان الهی قمشه ای , سخنان دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر الهی قمشه ای٬ دکتر حسین الهی قمشه ای٬سخنان دکتر حسین الهی قمشه ای٬ اس ام اس دکتر الهی قمشه ای , سخنان زیبا الهی قمشه ای٬ سخنان زیبا دکتر قمشه ای٬ سخنان زیبای الهی قمشه ای٬ سخنان زیبای دکتر الهی قمشه ای٬ سخنان زیبای دکتر قمشه ای٬ سخنان ناب دکتر الهی قمشه ای

     نیاز آینه ناز است ، چنانکه گدا آینه جود و مایه ظهور احسان است و چون وجود آینه از هر نقش پاک شود و تمام حال قبول و پذیرش تصویر گردد و از محدودیّت همه نقشها بیرون آمده و به کمال هر نقشی آراسته می شود و از جزء به کل می رسد. نیاز همان عدمی است که آینه وجود است .

(مقالات-ص ۱۲۸)

    عاشق باید ناز را رها کند و نیاز پیش آورد تا به تجلّی عکس نازنین عالم در آینه نیاز او خود نازنین شود که ناز کردن بی حسن و ملاحت نشان خامی و خودبینی است.

(مقالات-ص ۱۲۸)

    ناز معشوق که تجلّی مقام استغنای اوست بنیاد عاشق یعنی نفس او را بر می کند و قماش هستی او را می سوزاند و کوس افلاسش را به هر کوی و برزن می زند و او را مستحقّ زکات حسن می کند که خاص فقیر و مسکین است.

(مقالات-ص ۱۲۹)

    سرّ استقامت عاشق بر ناز دریافت همان حقیقت ناز است که ظاهر آن عتابست و باطن آن دعوت ،در ظاهر “لن ترانی” است و در باطن “من رانی”.

(مقالات-ص ۱۲۹)

    رقص طبیعی آدمی بحقیقت هنگامی است که از جوهر خوف و حزن که از نفس سر چشمه می گیرد خلاص شود و به چشمه شادی که در صحرای بی خودی جاریست برسد ، این رقص بی اختیار صورت می گیرد و بازتاب طبیعی هیجانات روح در عالم جسم است، چنانکه حرکت خرقه و دامن به حرکت جسم وابسته است.

(مقالات-ص ۱۳۰)

    عقل و جنون به ترتیب رمزی از نفس و عشقند از آنکه عاقبت اندیش مصلحت جو در مراتب نازله معرفت خدمتگزار نفس و پیوسته هوشیار منافع و مطامع صاحب خویش است ، امّا اگر برقی از خیمه لیلای عشق بدرخشد و آینه عقل را روشن کند آنگاه عقل دیوانه می شود و زنجیر می جوید .

(مقالات-ص ۱۳۱)

 جدیدترین سخنان الهی قمشه ای – سخنان دکتر الهی قمشه ای

    دیوانگان همان عاقلانند که به بوی سنبل زلف معشوق عقل خاکی مست را رها کرده در دایره عشق سرگردان شده اند.

(مقالات-ص ۱۳۱)

    هر کجا خبر داشتن مورد طعن و طرد است با خبری از خویش و گرفتاری نفس مقصود است و هر کجا بی خبری مورد ستایش است مقصود بی خبری از خویش و اشتغال به خبر معشوق و فراموشی یاد خود در یاد او است.

(مقالات-ص ۱۳۳)

    نفس و عشق کثرت و وحدت یا پریشانی و جمعیت است از آنکه نفس چون دل در گرو خویش دارد هم از درون پریشان و پراکنده است و هم با عالم بیرون پیوسته در جنگ و جدال است.

(مقالات-ص ۱۳۳)

    تفرقه درونی نفس از آنست که هر دم مطلوب خود را در چیز دیگر می بیند و به هزار چیز دل می بندد و چون مطلوب او همه از عالم کون و فساد و در معرض فنا و زوالست در اضطراب دایم است و به هیچ روی او را جمعیت خاطر دست نمی دهد.

(مقالات-ص ۱۳۳)

    خاصیت عشق آنست که همه غمها و اضطراب متکثر عالم را در غم یگانه خویش غرق می کند و آن غم چون نقاب بر می دارد خود عین شادی و طربست و نقاب او تنها شحنه دور باش برای غمهای وهمی و خیالیست.

(مقالات-ص ۱۳۳)

    اسباب دل خرّم خود مایه تفرقه است زیرا آن اسباب بحقیقت سراب دل خرّم است و چون بدست می آید خود هیچ نیست.

(مقالات-ص ۱۳۳)

    اگر گاهی از عشق نیز به پریشانی تعبیر شده است مقصود همان حال شیفتگی و حیرانی است که عین جمعیّت است و این پریشانی موهبتی است که تنها به مجموعان عالم می بخشند.

(مقالات-ص ۱۳۴)

 سخنان الهی قمشه ای – سخنان دکتر الهی قمشه ای

    اغراض نفسانی بزرگترین حجاب حقیقت است .

(مقالات-ص ۱۴۵)

    اشتغال به کار هنر ذکر و ثنای حضرت حق است و زهی ذکر که از زبان بگذرد و به دست آید و گوشه ای از جمال مذکور را بر پرده ای نقش کند یا در پرده ای بنوازد و چشمها و گوشها را از فراموشی به ذکر آورد.

(مقالات-ص ۱۵۳)

    هوشمندان عالم دریافته اند که ذکر حقیقی اشتغال به اوصاف و اسماء مذکور است .

(مقالات-ص ۱۵۴)

    ذکر رحمان و رحیم بر عام و خاص رحمت کردن است و با خلق به شفقت و مهربانی زیستن .

(مقالات-ص ۱۵۴)

    ذکر یا علیم این است که به کار دانایی پردازند و بکوشند تا پرده نادانی را بدرند و چراغی از دانش بر افروزند و پیش پای مردمان نهند .

(مقالات-ص ۱۵۴)

    ذکر یا جمیل این است که دل و جان در کار زیبایی گرو کنند و نخست نقش جمال را بر پرده شش جهت عالم که فرمود : هر کجا رو کنید آنجا چهره خداست ، بنگرند و آنگاه به قدر مرتبه ادراک خویش قصه آن جمال را با آفرینش نقش یا نفحه ای بر مردم فرو خوانند و ایشان را شوریده و شیدا کنند .

(مقالات-ص ۱۵۴)

    در رحم برکتی دو گانه است که هم آورنده رحمت را سعادت می بخشد و هم گیرنده را به خیر و برکت می رساند.

(مقالات-ص ۱۵۴)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.